Skorzystaj z fachowych wskazówek i wyjaśnień naszych ekspertów. Jeśli masz pytania dotyczące produktów BETONDUR, ich właściwości, działania i stosowania –przeczytaj poniższy tekst. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wskazówki dla obecnych i przyszłych użytkowników materiałów BETONDUR.

Najlepszą przyczepność do podłoża, BETONDURU EKO uzyskuje na odpowiednio przygotowanych (m.in. czystych, suchych, odpylonych, lekko chropowatych) powierzchniach mineralno-cementowych. Z tego względu, malowanie powierzchni polimerowych nie jest zalecane.
Nie jest to jednak zupełnie niemożliwe – aby pomalować powierzchnie polimerowe (np. epoksydowe lub poliuretanowe), należy je wcześniej dokładnie oczyścić i uszorstnić (poprzez ich przetarcie lub przeszlifowanie papierem ściernym lub kamieniem szlifierskim). W razie potrzeby, powierzchnię należy odtłuścić przecierając ją czystą szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem uniwersalnym bądź acetonem, a następnie odczekać do jej całkowitego wyschnięcia. Otrzymujemy w ten sposób podłoże o odpowiedniej szorstkości i przyczepności, umożliwiającej zastosowanie BETONDUR EKO.

Nie. Powierzchnie na które będą nakładane materiały BETONDUR powinny być suche, czyste, pozbawione pyłu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń. Podłoża, powinny być także wykonane zgodnie z normami budowlanymi i posiadać odpowiednią nośność (wytrzymałość).

To zależy od rodzaju zastosowanego materiału, ilości nałożonych warstw, całkowitej grubości powłoki oraz warunków w jakich następowało jego nakładanie i utwardzanie. Dla pojedynczej warstwy poszczególnych materiałów (o standardowej grubości), zakładając, że nakładanie i utwardzanie następowało w stałych warunkach i temperaturze +20°C, czas schnięcia kształtuje się następująco:

Materiały z grupy STANDARD LINE:

 • BETONDUR EKO – ok. 3 h
 • BETONDUR EKOGRUNT – ok. 4 h
 • BETONDUR Ogrodzenia – ok. 2 h
 • BETONDUR Liner –  ok. 15 min.

Materiały z grupy SMART LINE:

 • BETONDUR EKO-KOLOR – ok. 3 h
 • BETONDUR HARDFLOOR – ok. 8 h
 • BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia – ok. 2 h
 • BETONDUR Line Maker – ok. 15 min.

Materiały z grupy PROFESSIONAL LINE:

 • BETONDUR GRUNT – ok. 18 h
 • BETONDUR STANDARD – ok. 6 h
 • BETONDUR HARD – ok. 10 h
 • BETONDUR UV – ok. 10 h

Pełne utwardzenie wszystkich ww. materiałów (w temp. +20°C) następuje po 3-7 dniach (parametr zależny od pozostałych warunków aplikacji).

Powłoki z grup STANDARD LINE oraz SMART LINE, czyli: BETONDUR EKO, BETONDUR EKOGRUNT, BETONDUR Ogrodzenia, BETONDUR Liner, BETONDUR EKO-KOLOR, BETONDUR HARDFLOOR, BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia i BETONDUR Line Maker nadają się znakomicie do nakładania zarówno na powierzchnie poziome jak i powierzchnie pionowe.

Natomiast materiały z grupy PROFESSIONAL LINE – BETONDUR GRUNT, BETONDUR STANDARD, BETONDUR HARD i BETONDUR UV są przeznaczone do nakładania na powierzchnie poziome (jako materiały do wykonywania posadzek przemysłowych).

Materiały z grup STANDARD LINE (BETONDUR EKO, BETONDUR Ogrodzenia i BETONDUR Liner) oraz SMART LINE (BETONDUR EKO-KOLOR, BETONDUR HARDFLOOR BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia i BETONDUR Line Maker) nie posiadają zdolności samorozlewania się. Dlatego mogą być stosowane zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych.
Natomiast produkty z grupy PROFESSIONAL LINE (BETONDUR GRUNT, BETONDUR STANDARD, BETONDUR HARD i BETONDUR UV) są materiałami samorozlewnymi i mogą być nakładane jedynie na powierzchnie poziome.

Nie. Powłoka BETONDUR EKO jest produktem jednoskładnikowym, gotowym do użycia i łatwym w nakładaniu. Czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw jest stosunkowo krótki i wynosi ok. 3 h (w temp. +20°C). Umiejętności potrzebne do wykonania powłoki BETONDUR EKO ograniczają się do przeczytania instrukcji znajdującej się na etykiecie i w Karcie Informacyjnej materiału, dokładnego wymieszania zawartości opakowania oraz równomiernego rozłożenia materiału na odpowiednio przygotowanym podłożu przy użyciu pędzla lub wałka.
Podobnie rzecz wygląda w przypadku pozostałych materiałów jednoskładnikowych z grup STANDARD LINE oraz SMART LINE.

To zależy od materiału oraz sposobu wykonania powłoki.
W przypadku powłok jednoskładnikowych, takich jak: BETONDUR EKO, BETONDUR EKOGRUNT BETONDUR Ogrodzenia, BETONDUR Liner, BETONDUR EKO-KOLOR, BETONDUR HARDFLOOR, BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia, BETONDUR Line Maker zaleca się nakładanie dwóch warstw materiału. Produkty dwuskładnikowe (BETONDUR GRUNT, BETONDUR STANDARD, BETONDUR HARD i BETONDUR UV) można nakładać w jednej lub kilku warstwach – w zależności od sposobu nakładania oraz oczekiwanej grubości i odporności powłoki.
Drugą – i ewentualnie każdą kolejną – warstwę materiału należy nanosić wówczas, kiedy pierwsza warstwa dostatecznie wyschnie i utwardzi się (czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw powłoki podany jest w Kartach Informacyjnych poszczególnych materiałów).

Jednoskładnikowe powłoki BETONDUR (linie STANDARD LINE oraz SMART LINE) przeznaczone są przede wszystkim do układania na podłożach mineralno-cementowych (beton, wylewki i zaprawy na bazie cementu, tynki cementowe itp.). Nie oznacza to jednak, że materiału nie można stosować do pokrywania innych powierzchni. W takim przypadku, zalecane jest jednak wykonanie próby przyczepności powłoki do podłoża. W razie konieczności, oraz w celu poprawienia przyczepności powłoki do takiego podłoża (szczególnie gładkiego i szczelnego), należy zmatowić (uszorstnić) jego powierzchnię.
Materiały dwuskładnikowe z linii PROFESSIONAL LINE, są przeznaczone do wykonywania polimerowych posadzek przemysłowych (cienko i grubowarstwowych) oraz nawierzchni izolacyjnych. Produkty te charakteryzują się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi ale wymagają podłoża betonowego wykonanego zgodnie z normami budowlanymi i posiadającego określone parametry wytrzymałościowe.

Zużycie (wydajność) materiałów BETONDUR kształtuje się następująco:
Materiały z grupy STANDARD LINE:
BETONDUR EKO – od 0,125 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę o grubości ~60 μm)
BETONDUR EKOGRUNT – od 0,05 dm3/m2
BETONDUR Ogrodzenia – od 0,12 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę)
BETONDUR LINER – ok. 0,2 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę)
Materiały z grupy SMART LINE:
BETONDUR EKO-KOLOR – od 0,125 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę o grubości ~60 μm)
BETONDUR HARDFLOOR – od 0,12 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę o grubości 60 μm)
BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia – 0,12÷0,17 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę)
BETONDUR Line Maker – od 0,2 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę)
Materiały z grupy PROFESSIONAL LINE:
BETONDUR GRUNT – 0,12÷0,15 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę, w zależności od stanu podłoża)
BETONDUR STANDARD – 0,3÷0,7 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę, w zależności od stanu podłoża)
BETONDUR HARD – 0,3÷0,8 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę, w zależności od stanu podłoża)
BETONDUR UV – 0,3÷0,8 dm3/m2 (na pojedynczą warstwę, w zależności od stanu podłoża)

Podane powyżej zużycie (wydajność) jest zużyciem teoretycznym. Zużycie praktyczne (wydajność praktyczna) może jednak odbiegać od podanych wartości zużycia teoretycznego ponieważ jest ona uzależniona m.in. od: chłonności podłoża, warunków panujących podczas aplikacji, techniki nakładania, kształtu i chropowatości zabezpieczanej powierzchni oraz strat nanoszenia.

Nie, ale to również zależy od stanu podłoża. W przypadku jednoskładnikowych powłok BETONDUR (linie STANDARD LINE oraz SMART LINE) zalecane jest wykonanie zagruntowania jedynie wówczas, gdy powierzchnia na którą nakładany będzie materiał wykazuje dużą chłonność. Do tego celu zalecamy stosować materiał BETONDUR EKOGRUNT. Pozwoli to uszczelnić i wzmocnić podłoże przed dalszym malowaniem oraz ograniczy zużycie właściwego materiału powłokowego. Wyjątek w tych grupach produktów stanowią materiały BETONDUR LINER, BETONDUR HARDFLOOR oraz BETONDUR Line Maker, przed zastosowaniem którego nie należy stosować BETONDUR EKOGRUNT (patrz Karta Informacyjna poszczególnych materiałów).

Dwuskładnikowe materiały BETONDUR (z linii PROFESSIONAL LINE) układane na betonie o standardowej nośności, przygotowanym zgodnie z zapisami Kart Informacyjnych poszczególnych materiałów, nie wymagają gruntowania powierzchni na którą będą nakładane. W takim przypadku, dla poprawy przyczepności i ograniczenia zużycia, pierwszą warstwę materiału można rozcieńczyć dodatkiem odpowiedniego rozcieńczalnika (do wyrobów epoksydowych lub poliuretanowych) w ilości do 5% (wagowo). W przypadku bardzo chłonnych i/lub osłabionych podłoży, a także w przypadku powierzchni bardzo gładkich i szczelnych, niezbędne jest ich wcześniejsze zagruntowanie materiałem BETONDUR GRUNT.

Zawsze zalecamy wykorzystanie całego opakowania materiału, które zostało otwarte. Pozostały po częściowym wykorzystaniu materiał może być jednak przechowywany w całym okresie ważności (przydatności do użycia). Warunkiem zachowania parametrów technicznych produktu jest szczelne zamknięcie opakowania (tak aby do środka nie dostawało się powietrze) oraz jego przechowywanie w odpowiednich warunkach (zgodnie z zapisami na etykiecie i w Karcie Informacyjnej produktu).

Produkty BETONDUR są dostarczane w postaci gotowej do użycia i – generalnie – nie wymagają rozcieńczania.
Jeżeli jednak z jakichś względów okaże się ono konieczne, można je wykonywać jedynie w przypadku pierwszej warstwy materiału nakładanej bezpośrednio na podłoże.

Grupa materiałów STANDARD LINE: do rozcieńczania powłok jednoskładnikowych BETONDUR EKO i BETONDUR Ogrodzenia można stosować czystą wodę w ilości do 10% (objętościowo). Materiał BETONDUR LINER można rozcieńczać przy użyciu odpowiedniego rozcieńczalnika (np. na bazie toluenu) w ilości do 5% (wagowo). BETONDUR EKOGRUNT powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Grupa materiałów SMART LINE: materiał BETONDUR EKO-KOLOR oraz BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia można rozcieńczyć dodatkiem czystej wody w ilości do 10% (objętościowo). Materiał BETONDUR Line Maker można rozcieńczać przy użyciu odpowiedniego rozcieńczalnika (np. na bazie toluenu) w ilości do 5% (wagowo). BETONDUR HARDFLOOR powinien być rozcieńczany 5% dodatkiem (objętościowo) benzyny lakierniczej

Grupa materiałów PROFESSIONAL LINE: materiał BETONDUR HARD można rozcieńczać stosując rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych w ilości do 5% (wagowo), a materiały BETONDUR STANDARD i BETONDUR UV – stosując rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych w ilości do 5% (wagowo). Materiał BETONDUR GRUNT powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Materiały jednoskładnikowe na bazie dyspersji wodnej (BETONDUR EKO, BETONDUR EKOGRUNT, BETONDUR Ogrodzenia, BETONDUR EKO-KOLOR i BETONDUR Mała Architektura i Ogrodzenia) nie są toksyczne. Wydzielają jedynie charakterystyczny zapach farb akrylowych.
W przypadku materiałów BETONDUR zawierających rozpuszczalniki organiczne (BETONDUR LINER, BETONDUR HARDFLOOR, BETONDUR Line Maker) oraz dwuskładnikowych materiałów z grupy PROFESSIONAL LINE (BETONDUR GRUNT, BETONDUR HARD, BETONDUR STANDARD, BETONDUR UV), zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas pracy należy stosować ubrania robocze, rękawice i okulary ochronne. Ze względu na obecność w farbie palnych i szkodliwych dla zdrowia substancji, prace malarskie należy zawsze wykonywać przy dobrej wentylacji. Należy unikać wdychania oparów i mgły produktu oraz kontaktu wyrobu ze skórą i oczami.
Podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach oraz w czasie wysychania, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po zakończeniu prac pomieszczenia należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu – wówczas można je oddać do użytku. Szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem ww. wyrobów zawarte są w ich Kartach Charakterystyki.

Materiałów BETONDUR nie wolno mieszać z innymi materiałami. Dopuszczalne jest jedynie mieszanie tych samych materiałów ze sobą np. w celu uzyskania innego koloru powłoki (np. można wymieszać BETONDUR EKO w kolorze szarym z BETONDUREM EKO w kolorze zielonym).

Materiały BETONDUR można nakładać jedynie wówczas, kiedy spełnione są wymagania opisane w Kartach Informacyjnych poszczególnych produktów, a dotyczące w szczególności odpowiedniej temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia (zarówno podczas samej aplikacji jak i w czasie utwardzania się powłoki). Ogólnie można powiedzieć, że zalecana, minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania materiałów BETONDUR nie powinna być niższa niż +10÷15°C, wilgotność podłoża nie wyższa niż 4÷5%, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. W niższych temperaturach powłoka będzie utwardzała się bardzo długo, a w ekstremalnych przypadkach może nie uzyskać odpowiednich parametrów wytrzymałościowych lub nie utwardzi się w ogóle. Szczegółowe parametry jakie powinny być spełnione podczas nakładania i utwardzania się materiałów BETONDUR zostały podane w Kartach Informacyjnych poszczególnych materiałów.